راز دادن

راز زندگی در دادن است.

وقتی کاری را برای دیگران یا برای هدفی انجام می‌دهید، بدون هیچ فکری به نفع شخصی یا به رسمیت شناختن، شادی از درون منفجر می‌شود. 

متون باستانی می‌گویند: «کاری را که به سراغتان می‌آید انجام دهید، اما به دنبال نتایج نباشید. از ثمره اعمال خود انگیزه نگیرید.» انجام هر کاری با فداکاری “بی خود”، مهم نیست که کار یا عمل چقدر پیش پا افتاده، به شما سعادت درونی می دهد. 

انجام هر کاری با این فکر که دارید آن را انجام می دهید و آن را وقف «خدا» می کنید، معجزاتی در زندگی شما ایجاد می کند.

بنابراین، هر روز به شما یک هدیه و فرصت داده شده است تا در زندگی خود “جادو” ایجاد کنید و خلسه درونی را که همیشه در درون شما زندگی می کند، رها کنید. 

عشق زیاد، 

GuruKev